Yến Vô Hiết(Lời Việt) – Tưởng Tuyết Nhi (蒋雪儿) – Tiểu Muội Màn Thầu

Tone

Đánh giá

 

capo 1

 

Verse1

Người từng bên [Em] ta xa rồi bao nhiêu ái [G] tình theo dòng trôi

Vốn biết đau [D] lòng mà sao ta ôi sớm [Em] chiều bồi hồi

Hoài niệm khi [Em] xưa qua vội xuân thu cứ [G] vậy theo vần thôi

Tháng nhớ năm [D] chờ tự trách ta một thân u [Em] tối

 

Chous

Chàng từng yêu [C] ai những [D] vết thương lòng năm [Em] ấy

Chàng từng yêu [C] ai mỗi [D] tối mong chàng ta [G] khẽ chau mày

Ngày tháng trống [C] vắng nắng [D] tắt riêng ta lệ [Em] rơi hao gầy

Tư tình [C] cùng với cố [D] nhân sao quên được [Em] đây

 

Chàng từng yêu [C] ai những [D] vết thương lòng năm [Em] ấy

Chàng từng yêu [C] ai mỗi [D] tối ân hận xa [G] cách đêm ngày

Ngày tháng trống [C] vắng cứ [D] ngắm trăng u sầu [Em] nơi hoang lạnh

Yêu mà [C] chẳng thể sánh [D] đôi riêng ta đêm [Em] tàn canh

 

Verse2

Người từng bên [Em] ta xa rồi bao nhiêu ái [G] tình theo dòng trôi

Vốn biết đau [D] lòng mà sao ta ôi sớm [Em] chiều bồi hồi

Hoài niệm khi [Em] xưa qua vội xuân thu cứ [G] vậy theo vần thôi

Tháng nhớ năm [D] chờ tự trách ta một thân u [Em] tối

 

Chous

Chàng từng yêu [C] ai những [D] vết thương lòng năm [Em] ấy

Chàng từng yêu [C] ai mỗi [D] tối mong chàng ta [G] khẽ chau mày

Ngày tháng trống [C] vắng nắng [D] tắt riêng ta lệ [Em] rơi hao gầy

Tư tình [C] cùng với cố [D] nhân sao quên được [Em] đây

 

Chàng từng yêu [C] ai những [D] vết thương lòng năm [Em] ấy

Chàng từng yêu [C] ai mỗi [D] tối ân hận xa [G] cách đêm ngày

Ngày tháng trống [C] vắng cứ [D] ngắm trăng u sầu [Em] nơi hoang lạnh

Yêu mà [C] chẳng thể sánh [D] đôi riêng ta đêm [Em] tàn canh

 

Chàng từng yêu [C] ai những [D] vết thương lòng năm [Em] ấy

Chàng từng yêu [C] ai mỗi [D] tối ân hận xa [G] cách đêm ngày

Ngày tháng trống [C] vắng cứ [D] ngắm trăng u sầu [Em] nơi hoang lạnh

Yêu mà [C] chẳng thể sánh [D] đôi riêng ta đêm [Em] tàn canh

 

Mik viết theo lời của LEE PHÚ QUÝ 

Hát là TIỂU MUỘI MÀN THẦU