Xúc xắc xúc xẻ – Nguyễn Ngọc Thiện

Tone

Đánh giá

 

 

Xúc xắc xúc [Am]  xẻ năm mới năm [Em]  mẻ

Nhà nào còn [Am]  thức mở của cho chúng [Em]  tôi

Xúc xắc xúc [Am]  xẻ năm mới năm [Em]  mẻ

Nhà nào còn thức mở của cho chúng [Am]  tôi

Bước lên vườn cao thấy đôi rồng ấp

Bước xuống vườn thấp thấy đôi rồng chầu

Bước ra đằng sau thấy nhà ngói lợp

Voi ông còn buộc ngựa ông còn cầm

Ông sống một trăm linh năm tuổi lẻ

Vợ ông sinh đẻ đứa con tốt lành