Xòe hoa – Xuân Mai – N/A

Tone

Đánh giá

 

 

Bùng [G] bong bính [D] bong!

Ngân nga [Em] tiếng cồng vang[C] vang

Nghe tiếng [D] chiêng reo vui rộn[G] ràng

Theo tiếng [Em] khèn tiếng sáo vang [C] lừng

Tay nắm [D] tay ta cùng xòe [G] hoa.