Xin Lỗi Tình Yêu

Tone

Đánh giá

 

    <br />

Anh |[Am] nói sẽ đưa |[F] em đi suốt cuộc |[Am] đời__ <br />

Mà |[Dm] sao không đưa |[E] được đoạn đường em |[Am] đi__<br />

Anh |[F] nói sẽ ôm |[A] em khi gió |[Dm] Đông về__<br />

Mà giờ |[Bdim] đây một |[E] mình em đứng |[E] trong mưa__<br />

Anh |[Am] nhớ lần đầu |[F] tiên trông thấy |[Am] nụ cười__<br />

Mà |[Dm] em trao cho |[E] người lạc đường yêu |[Am] đương__<br />

Anh |[F] biết từ |[A] đây anh sẽ |[Dm] dối em__<br />

Dù con |[Bdim] tim thật |[E] lòng với người anh |[Am] yêu<br />

<br />

Tình yêu |[Dm] hỡi ngàn |[Am] lần xin tha |[Dm] thứ__<br />

Xin lỗi |[C] em ngàn |[E] lời xin lỗi |[Am] em__<br />

Xin |[Dm] em quên |[Dm] đi những lời |[F] yêu__<br />

Anh đã |[Bdim] trao cho |[Bdim] em trong tận đáy |[E] lòng__<br />

<br />

Mưa ướt vai |[E] em hay nước mắt |[Am] em__<br />

Anh muốn ôm |[A] em lau hết ưu |[Dm] phiền |[G] __<br />

Xin hãy quên |[G] đi một giấc mơ |[C] buồn__<br />

Xin hãy quên |[F] anh một kẻ đa |[Bdim] tình__<br />

Chìm trong say |[E] đắm lạc lối yêu |[Am] đương__<br />

<br />

Anh |[Am] nhớ lần đầu |[F] tiên trông thấy |[Am] nụ cười<br />

Mà |[Dm] em trao cho |[E] người lạc đường yêu |[Am] đương<br />

Anh |[F] biết từ |[A] đây anh sẽ |[Dm] dối em<br />

Dù con |[Bdim] tim thật |[E] lòng với người anh |[Am] yêu</p>