Un Poco Loco ( From Coco) – Gael García Bernal – Gael García Bernal

Tone

Đánh giá

 

Tone [G] 

Verse1:

What [D] color's the [G] sky? Ay, mi a [D] mor, ay, mi a[G] mor

You [D] tell me that it's [G] red, ay, mi a[D] mor, ay, mi a[G] mor

Where [D] should I put my [G] shoes? Ay, mi a[D] mor, ay, mi a[G] mor

You say, [D] "put them on your [G] head!" Ay,

mi a[D] mor, ay, mi a[G] mor (giữ nguyên nốt

"G" ở cuối quạt nhanh lên xuống 9 lần để

có phần dạo "kham khảo ở link nhá "

---

Chorus:

(Quạt tay : xuống lên đập lên xuống lên đập. )

You make me un [C] poco loco, un [D] poquititito [G] loco

The [C] way you keep me [D] guessing, I'm [G] nodding and i'm yesing

I'll [D] count it as a blessing

That I'm [C] only [D] un poco [G] loco.

---

(Len 1 tone)

Verse2:

The [D] loco that you make me

It is [E] just un [A] poco crazy

The [D] sense that you're not making

The [E] liberties you're [A] taking

Leaves my [E] cabeza shaking

You're [D] just un [E] poco [A] loco

---

Outro:

He's [A] just un [D] poco crazy

Leaves my [E] cabeza [A] shaking

He's [A] just un poco [D] crazy

Leaves my [E] cabeza [A] shaking

He's just [A] un poco [A] crazy

Leaves my [E] cabeza [A] shaking

He's just [A] un poco [D] crazy

Leaves my [E] cabeza [A] shaking

 

Un [A] poquitititi [D] titi titi [E] titi tititito [A] loco.