Tôi tin nên tôi nói – Barnabars Huỳnh – Barnabars Huỳnh

Tone

Đánh giá

 

 

Tôi [G] tin nên tôi nói [Em] ra

Những điều Chúa [C] làm là làm cho [D] tôi

Tôi [G] tin nên tôi nói [Em] ra

Những điều Chúa [C] làm là làm trong Đấng [D] Christ

Tôi là người công [G] chính

Tôi là người thánh [Em] sạch

Tôi là người được xức [C] dầu

Tôi là người thắng [D] hơn

Mọi quyền lực ma [G] vương, đã ở dưới chân [Em] tôi

Tôi đã được tẩy [C] sạch, bởi dòng huyết Chúa Giê [D] xu

Tôi là tạo vật [G] mới, mọi sự cũ đã qua [Em] đi

Này mọi sự đều nên [C] mới, oh [D] oh

Lòng ngập [D] tràn thỏa [G] vui x2