Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

Tone

Đánh giá

 

 

Verse 1:

|[C#m] Tôi thấy |[B6] lặng lẽ |[A] vương sau |[G#m] hè… |

|[C#m] Tôi thấy |[B6] ngày ấy |[A] tìm đến |[G#m] đây… |

|[C#m] Tôi thấy |[B6] thanh thản |[A] như mây |[G#m] trời_

Dần |[F#m] dần cứ |[G#m] xa rời |[C#m] tôi… |[C#m] _____ |

 

Verse 2

|[C#m] Tôi thấy |[B6] hạnh phúc |[A] bên kia |[G#m] đồi… |

|[C#m] Gọi những |[B6] bình yên |[A] nào ghé |[G#m] chơi |

|[C#m] Cần lắm |[B6] gần lắm |[A] sao vời |[G#m] vợi_

Tuổi |[F#m] thanh xuân cũng |[G#m] như mây |[C#m] trời… |[C#m] ____ |

 

Chorus:

|[A] Lối về quanh |[B] co chẳng |[G#m] níu bước chân tôi |[C#m] về… |

|[F#m7] Có còn hôm |[B] qua ở |[E7M] đó… |[E7] ___ |

|[A] Hết ngày âu |[B] lo rồi |[G#m] bỗng mãi hôm nay |[C#m] về… |

|T[F#m] hấy hoa vàng ở |[G#m] trên cỏ |[C#m] xanh |[C#m] ___ |

|[F#m] Thấy yên bình giấc |[G#m] mơ trong |[C#m] lành |[C#m] ___ |

 

|[C#m] Tôi thấy |[B6] lặng lẽ |[A] vương sau |[G#m] hè… |

|[C#m] Tôi thấy |[B6] ngày ấy |[A] tìm đến |[G#m] đây… |

|[C#m] Tôi thấy |[B6] thanh thản |[A] như mây |[G#m] trời_

Dần |[F#m] dần cứ |[G#m] xa rời |[C#m] tôi… |[C#m] _____ |

 

|[C#m] Tôi thấy |[B6] hạnh phúc |[A] bên kia |[G#m] đồi… |

|[C#m] Gọi những |[B6] bình yên |[A] nào ghé |[G#m] chơi |

|[C#m] Cần lắm |[B6] gần lắm |[A] sao vời |[G#m] vợi_

Tuổi |[F#m] thanh xuân cũng |[G#m] như mây |[C#m] trời… |[C#m] ____ |

 

Chorus:

|[A] Lối về quanh |[B] co chẳng |[G#m] níu bước chân tôi |[C#m] về… |

|[F#m7] Có còn hôm |[B] qua ở |[E7M] đó… |[E7] ___ |

|[A] Hết ngày âu |[B] lo rồi |[G#m] bỗng mãi hôm nay |[C#m] về… |

|T[F#m] hấy hoa vàng ở |[G#m] trên cỏ |[C#m] xanh |[C#m] ___ |

|[F#m] Thấy yên bình giấc |[G#m] mơ trong |[C#m] lành |[C#m] ___ |

 

Verse 1:

|[C#m] Tôi thấy |[B6] lặng lẽ |[A] vương sau |[G#m] hè… |

|[C#m] Tôi thấy |[B6] ngày ấy |[A] tìm đến |[G#m] đây… |

|[C#m] Tôi thấy |[B6] thanh thản |[A] như mây |[G#m] trời_

Dần |[F#m] dần cứ |[G#m] xa rời |[C#m] tôi… |[C#m] _____ |

Dần |[F#m] dần cứ |[G#m] xa rời |[C#m] tôi… |[C#m] _____ |