Tiếng Đàn Bầu

Tone

Đánh giá

 

 

|[G] Lắng tai |[Am] nghe đàn |[D] bầu

Thánh |[Bm] thót trong đêm |[Em] thâu.

 

Vese 1. 

Tiếng đàn ||[G] bầu của ||[Am] ta

Cung |[D] thanh là |[D] tiếng mẹ

|[Em] Cung trầm là |[Am] giọng cha

|[G] Ngân nga |[Bm] em vẫn |[Em] hát

Tích |[Em] tịch tình tình |[Am] tang

Tích |[Em] tịch tình tình |[Am] tang. |[D] 

 

|[G] Tiếng đàn |[C] bầu Việt |[Bm] Nam

Ngân |[Am] tiếng vang trong |[C] sáng |] |] |[Am] 

|[D] Ôi cung |[D7] thanh cung |[Em] trầm

Rung |[A7] lòng người |[D] sâu thẳm |[D] 

Việt |[Am] Nam, Hồ |[D] Chí Minh |]

Việt |[D] Nam, Hồ |[A] Chí |[D] Minh |] |] |]

 

Verse 2. 

|]Tiếng đàn |[G] bầu thuở |[Am] xưa

Cung |[D] thương kiều |[D] nức nở

|[Em] Than mình chẳng |[Am] tự do

|[Bm] Bi ai |[Em] dân mất |[Em] nước

Não |[Em] nuột từng đường |[Am] 

Não |[Em] nuột từng đường |[A] tơ. |[D] 

 

|[G] Tiếng đàn |[C] bầu ngày |[Bm] nay

Như |[Am] tiếng người chiến |[C] thắng |] |] |[Am] 

|[D7] Đang vang |[Am] vang ca |[Em] rằng

Ta |[A7] đời đời |[D] ơn Đảng |]

Việt |[Am] Nam ngời |]vinh quang! 

|[D] _Việt |[D] Nam ngời |[A] vinh |[D] quang. |]