Thuyền mơ (Santa Lucia) (G)

Tone

Đánh giá

 

 1. Biển [G]  rộng bát ngát xanh xanh

 Thuyền [Am]  về giữa bến sông [D7]  xanh

 Làn [G]  nước như đang vây [E7]  quanh

 Mái [Am]  chèo nhẹ lướt [D7]  êm

 

 2. Người [G]  về bỗng nhớ xa xôi 

 Ngày [Am]  nào dưới ánh trăng [D7]  soi

 Hẹn [G]  ước con tim bồi [E7]  hồi 

 Khúc [Am]  nhạc vườn ý [D7]  thơ

 

 ĐK: Sóng [G]  ru êm con thuyền [Am]  trôi

 Nước [C]  sông vờn biển [G]  khơi

 Santa Luci-[Am]  a

 Mái [D7]  chèo nhẹ [G]  lướt theo

 

 Sóng [G]  ru êm con thuyền [Am]  trôi

 Nước [C]  sông vờn biển [G]  khơi

 Santa Luci-[Am]  a

 San-[C]  ta Luci-[G]  a