Thu Vàng

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] Chiều hôm |[C] qua lang |[C] thang Trên [C] đường

[Am] Hoàng hôn |[Am] xuống chiều |[Am] thắm muôn |[G7] non

[C] Chiều hôm |[C] qua mình |[C] tôi bâng [F] khuâng

[G7] Có mùa thu |[G7] về tơ |[G7] vàng vương [C] vương |[C] _

 

|[C] Một mình |[C] đi lang |[C] thang trên |[C] đường

|[Am] Buồn hiu |[Am] hắt và |[Am] nhớ bâng |[G7] khuâng

[C] Lòng xa |[C] xôi và |[C] sầu mênh [F] mông

|[G7] Có nghe lá |[G7] vàng não |[G7] nề rơi [C] không? |[C] _

 

|[F] Mùa thu vàng |[F] tay là [Em] mùa lá vàng |[Em] rơi

|[G7] Và lá vàng |[G7] rơi nhu [C] tình yêu mù |[C] khơi

|[F] Nhặt lá vàng |[F] rơi xem |[Em] màu lá còn |[Em] tươi

|[D7] Nghe chừng như |[D7] đây màu |[G7] tê tái |[G7] _

 

|[C] Chiều hôm |[C] qua lang |[C] thang trên |[C] đường

[Am] Nhớ nhớ |[Am] buồn buồn |[Am] với chán [G7] chường

[C] Chiều hôm |[C] nay trời |[C] nhiều mây [F] vương

[G7] Có mùa thu |[G7] vàng bao |[G7] nhiêu là [C] hương.