Thiền Trà I

Tone

Đánh giá

 

 

Chén |[Am] trà trong hai |[Am] tay

Chánh |[G] niệm nâng tròn |[C] đầy

|[G] Thân và tâm an |[C] trú

Bây |[Em] giờ và ở |[Am] đây

 

|[Am] Khi uống chén nước |[F] trong

Ta |[G] nhớ nguồn nhớ |[C] cội

|[C] Khi nhấp miếng trà |[G] thơm

Hỏi |[Em] nước đến từ |[Am] đâu?

 

|[Am] Nước từ nguồn suối |[F] cao

|[G] Nước từ lòng |[Am] đất sâu

|[G] Nước mầu nhiệm |[C] tuôn chảy

Ơn |[Em] nước luôn tràn đầy