Ta tên Trường An , người tên Cố Lý | 我叫长安,你叫故里 – Tô Mộng Hàm – Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

Tone

Đánh giá

 

Tone: [Am] 

Tone gốc Abm, Hạ xuống Em capo 4

Intro: [F] 

[F] 

Verse 1:

[Am] Chéng zhòng xiàle yī chǎng wéiwéi xì yǔ

[Am] Bùzhī hui lín shīle [F] shéi de [E] jìyì

[Fmaj7] Tīng wéifēng [G] duōqíng [Em] chuī qǐle [Am] liányī

Duō[Dm7] shǎo cáizǐ jiā[G] rén sùmìng [Am] chéng mí

 

[Am] Liú yīmǒ yānhóng [F] jiāng shìyán qīng [C] 

[Am] Nínán xì yǔ [G] rě rén [F] niǎnzhuǎn [Em7] sīxù

[Fmaj7] Kě yuàn zhǔ [G] jiǔ wǎngxī huíyì yuán[Am] 

Diǎn[Dm7] dēng huí[Em7] móu bǎi mèi jiē bùrú [Am] 

 Chorus:

Wǒ [Fmaj7] jiào cháng'ān nǐ [G] jiào gùlǐ

Shìrén [Em] xiào shuō cháng'ān [Am] guī gùlǐ

Wǒ chī [Dm7] chī děng nǐ wǎn [G] xiù luò bǐ

Huà yī [Em] fú nǐ wǒ fāngcùn [Am] zhī dì

 

Wǒ [Fmaj7] jiào cháng'ān nǐ [G] jiào gùlǐ

Kěxí [E7] cháng'ān jìntóu [Am] wúgùlǐ

Yǐ [Dm7] děng bù dào nián[Em7] shào dào [Am] gǔxī

 

Verse 2:

[Am] Liú yīmǒ yānhóng [F] jiāng shìyán qīng [C] 

[Am] Nínán xì yǔ [G] rě rén [F] niǎnzhuǎn [Em7] sīxù

[Fmaj7] Kě yuàn zhǔ [G] jiǔ wǎngxī huíyì yuán[Am] 

Diǎn[Dm7] dēng huí[Em7] móu bǎi mèi jiē bùrú [Am] 

Chorus:

Wǒ [Fmaj7] jiào cháng'ān nǐ [G] jiào gùlǐ

Shìrén [Em] xiào shuō cháng'ān [Am] guī gùlǐ

Wǒ chī [Dm7] chī děng nǐ wǎn [G] xiù luò bǐ

Huà yī [Em] fú nǐ wǒ fāngcùn [Am] zhī dì

 

Wǒ [Fmaj7] jiào cháng'ān nǐ [G] jiào gùlǐ

Kěxí [E7] cháng'ān jìntóu [Am] wúgùlǐ

Yǐ [Dm7] děng bù dào nián[Em7] shào dào [Am] gǔxī

 

Wǒ [Fmaj7] jiào cháng'ān nǐ [G] jiào gùlǐ

Shìrén [Em] xiào shuō cháng'ān [Am] guī gùlǐ

Wǒ chī [Dm7] chī děng nǐ wǎn [G] xiù luò bǐ

Huà yī [Em] fú nǐ wǒ fāngcùn [Am] zhī dì

 

Wǒ [Fmaj7] jiào cháng'ān nǐ [G] jiào gùlǐ

Kěxí [E7] cháng'ān jìntóu [Am] wúgùlǐ

Yǐ [Dm7] děng bù dào nián[Em7] shào dào [Am] gǔxī

Cóng[F] cǐ mèng lǐ xīng[Em7] chén huà [Am] zuò nǐ