Sứ giả Như Lai (Nhân quả cuộc đời 2 – Báo Ứng OST) – Quý Luân – Nguyên Hùng

Tone

Đánh giá

 

 

Nơi trần [Em] gian nhiều khổ [G] đau 

Từ ngàn [Bm] xưa đức Phật ra [Em] đời

Cứu muôn loài vượt [C] qua bao trầm [D] luân rời xa tử [G] sinh

Ánh đạo [Em] vàng luôn tỏa [C] sáng

Pháp chư [D] Phật là lý [G] chân

Từ [Am] đây chúng sinh nương [Em] 

nhờ theo thuyền [Bm] tự vượt thoát [Em] sông mê.

 

Y vàng [Em] bay theo chân [C] Ngài

Gương từ [D] tôn chúng con kính [G] nguyện

Vượt [D] qua ngàn gian [Em] khó trí vững bền hoằng dương Phật [B7] pháp.

 

Hạnh Bồ [Em] Tát sứ giả Như [G] Lai 

Nhập thế [Am] đưa cội nguồn giác [Em] ngộ

Khắp ta bà mang lợi [D] ích đến quần [Em] sinh

Nguyện hoằng [Em] pháp tự gia xác [C] tha tâm bồ [Am] đề về chân [G] như

Quyền độ [Am] sanh phá vô minh sống vui an [Em] lạc 

Mở [D] ra đóa hoa chân [Bm] thường

Nguyện [D] ngày đêm tinh [Bm] tấn báo ân chư [Em] Phật.

 

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật...