Sống Phút Hiện Tại – Phạm Trung – Duyên Quỳnh

Tone

Đánh giá

 

Tone gốc A: Capo 2

 

 Lạy [G]  Chúa

Con không đợi [D]  chờ con không đợi [G]  chờ

Con quyết [D]  sống phút hiện [G]  tại

Và làm [D]  cho nó đầy tình [G]  thương

Và làm [D]  cho nó đầy tình [G]  thương.

 

Vì chấm [D]  này nối tiếp chấm [G]  kia

Ngàn vạn chấm thành một đường dài 

Ngàn vạn [D]  chấm thành một đường [G]  dài

 

Phút [G]  này nối tiếp phút [Am]  kia

Muôn triệu [D]  phút thành một đời [G]  sống

Muôn triệu [D]  phút thành một đời [G]  sống.

 

[G]  Chấm mỗi chấm cho đúng đời sẽ đẹp

[C]  Sống mỗi phút cho tốt đời sẽ [G]  thánh là đời sẽ thánh

 

Mỗi phút giây con muốn làm lại với Chúa

Một giao ước mới

Một giao ước vĩnh cửu

Con muốn cùng hội thánh hát vang

Vinh danh Chúa cha

Vinh danh Chúa con

Vinh danh Chúa thánh thần

Al-le-lu-ia

 

Đường hy [D]  vọng do mỗi chấm hy [G]  vọng

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng

Như Chúa Giê-su trọn đời

Đã làm đẹp lòng đức Chúa cha

Đã làm đẹp lòng đức Chúa [D]  cha.

 

Đường hy [D]  vọng do mỗi chấm hy [G]  vọng

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng

Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng

Như Chúa Giê-su trọn đời

Đã làm đẹp lòng đức Chúa cha

Đã làm đẹp [D]  lòng đức Chúa [G]  cha.