Reo vang bình minh

Tone

Đánh giá

 

 

|[C] _ Reo vang |[C] reo! Ca vang |[C] ca!

Cất tiếng |[C] hát vang rừng |[C] xanh, vang |[Am7] lừng!

La bao |[Dm] la, tươi xanh |[G] tươi

Ánh [G] sáng tưng bừng hoa |[C] lá.

 

|[C] _Cây rung |[C] cây, hoa đua |[C] hoa

Khắp |[Am7] nơi bình minh rắc |[Dm] reo hương |[F] nồng

Gió đón |[G] gió, sáng chiếu |[G] sáng

Bình |[G] minh sáng ngập hồn |[C] ta. |[C] 

 

Líu |[C] líu lo |[C] lo! Chim |[C] ca hát say |[C] sưa

Hát |[Am7] lên chào mừng bình |[F] minh rất |[G] phơiiiii |[C] phới

La |[C] la la |[C] la! Ta |[C] ca hát say |[C] sưa

Hát |[Am7] lên chào mừng bình |[G] minh sáng muôn |[C] nơi. |[C]