Peb Txoj Sia Nyob Tsis Ntev – Niam Num Xyooj – Niam Num Xyooj

Tone

Đánh giá

 

Tone gốc E: Capo 2

 

Verse 1

[D] Peb los ua neej nyob rau hauv ntiaj teb [Bm] no

Peb tsuas los [G] nyob zoo [A] li tuaj ua [Em] qhua

Nyob ib [D] vuag xwb yuav qab mus [A] tsev

[D] Peb txoj [Bm] sia yeej [A] nyob tsis [D] ntev

 

Chorus:

Los nrhiav txoj sia ntawm tus Tswv [A] Yexus

[D] Nws thiaj li [Bm] yog txoj [A] kev, qhov [A] tseeb, txoj [Em] sia

Tsis muaj leej [D] twg yuav mus cuag tau Leej [A] Txiv

[D] Los ntawm [Bm] Yexus xwb [A] thiaj yuav mus [D] txog...

 

Verse 2

[D] Peb los ua neeg nyob rau hauv ntiaj teb [Bm] no

Txawm tias yuav [G] zoo nkauj [A] zoo nraug npaum [Em] cas

Tus muaj tus [D] pluag los yog tus ntse tus [A] ruam

Ib [Bm] hnub txoj [A] sia yeej tu [D] mus...

 

Chorus:

Los nrhiav txoj sia ntawm tus Tswv [A] Yexus

[D] Nws thiaj li [Bm] yog txoj [A] kev, qhov [A] tseeb, txoj [Em] sia

Tsis muaj leej [D] twg yuav mus cuag tau Leej [A] Txiv

[D] Los ntawm [Bm] Yexus xwb [A] thiaj yuav mus [D] txog...

 

Verse 3

[D] Peb lub cev no Vajtswv muab av los [Bm] puab

Thaum txoj sia [G] tu yuav [A] rov qab mus ua [Em] av

Txhua yam peb [D] muaj yeej yuav pab tsis tau [A] peb

[D] Kom peb [Bm] muaj txoj [A] sia nyob [D] ntev.