Nyob Rau Yexus – Awm Ministries – Kristine Xiong

Tone

Đánh giá

 

Intro:

[A] 

 

Kuv ua [A] neej nyob [E] hauv lub ntiajteb [F#m] no...

Yog Vaj [D] Tswv ua [E] tus tsim kuv [A] los

Los ua [D] qhua nyob ib [E] ntus tsi [C#m] ntev

[F#m] Txoj sia [D] tu, Yuav [E] rov qab mus tsev...

 

Tsi khuv [A] xim nyiaj [E] txiag thiab dag [F#m] zog.

Kuv yuav [D] muab siab [E] pub rau [A] Yexus.

Txawm txom [D] nyem thiab yuav [E] tau zoo [C#m] los[F#m] 

Kuv yuav [D] ntseeg nws mus [E] txog thaum [A] kawg...

 

Nyob pub [D] rau [E] tus [A] Tswv

Nyob pub [D] rau tus [E] Tswv [F#m] Yexus.

Nyob pub [D] rau tus [E] Tswv [F#m] Yexus.

Kuv ua neej [D] nyob thiaj [E] muaj nuj [A] nqis...

---------------------------------------------------------

Instrumental

[A] 

 

Tsi khuv [A] xim nyiaj [E] txiag thiab dag [F#m] zog.

Kuv yuav [D] muab siab [E] pub rau [A] Yexus.

Txawm txom [D] nyem thiab yuav [E] tau zoo [C#m] los[F#m] 

Kuv yuav [D] ntseeg nws mus [E] txog thaum [A] kawg...

 

Yuav sib [A] zog ua [E] Vajtswv hauj [F#m] lwm

Yuav rau [D] siab ua [E] mus txoj thaum [A] kawg.

Ua neej [D] nyob pub [E] rau Tswv [C#m] Yexus[F#m] 

Vim kuv paub [D] tiag [E] Yexus hlub [A] kuv.

 

Nyob pub [D] rau [E] tus [A] Tswv

Nyob pub [D] rau tus [E] Tswv [F#m] Yexus.

Nyob pub [D] rau tus [E] Tswv [F#m] Yexus.

Kuv ua neej [D] nyob thiaj [E] muaj nuj [A] nqis...

 

Nyob pub [D] rau [E] tus [A] Tswv

Nyob pub [D] rau tus [E] Tswv [F#m] Yexus.

Nyob pub [D] rau tus [E] Tswv [F#m] Yexus.

Kuv ua neej [D] nyob thiaj [E] muaj nuj [A] nqis...