Ntiaj Teb Kuv Los Nyob Ua Qhua – Nkauj Ntsum Xyooj – Nkauj Ntsum Xyooj

Tone

Đánh giá

 

 

[C] Kuv tau kev los nyob [G] hauv ntiaj teb [Am] no

Kuv tsuag los [G] nyob ua qhua [C] xwb

Ntiaj [G] teb tsis yog kuv qhov chaw [C] nyob

Peb [G] tsuag los nyob ib pliag [Am] xwb

Peb yuav rov mus [C] tsev.

 

Chorus:

Kuv lub vaj lub tsev [G] nyob ntuj Ceeb [Am] Tsheej

Uas Tswv [G] Yexus mus tu [C] cia

Tos [G] tus ntseeg mus nyob qhov [C] ntawd

Kev zoo [G] siab nyob qhov [Am] ntawd 

Yog tus Tswv [C] Yexus.

 

Yexus yog txoj kev [G] mus txog qhov [Am] ntawd

Yog leej twg [G] nrog Yexus [C] mus

Yuav [G] tau txoj sia ib txhis tsis [C] kawg

Kev [G] zoo siab yog [Am] Yexus

Kev zoo siab yog [C] Yexus..