Nguồn thật – Sinh hoạt TNTT – Sinh hoạt TNTT

Tone

Đánh giá

 

 

Anh em chúng [Em] ta chung [G] một đường [Em] lên.

Chung một đường [Am] lên đến [D] nơi nguồn [C] thật.

Nguồn thật là [Am] đây sức [G] sống vô [D] biên.

Sống vô biên [C] là sống [Bm7] cùng tạo [Em] vật.