Người rao truyền thập tự giá – N/A – N/A

Tone

Đánh giá

 

Cám ơn tất cả những thầy cô, những người bạn, những người anh chị

em từ Hàn Quốc xa xôi. Tôi yêu các bạn rất nhiều. God bless all

of you. Hallelujah

 

Giê xu [Bm] Chúa đã kêu gọi tôi, kẻ xấu [A] nhất trong tội [G] nhân

sống đơn hèn đắm [A] chìm trong tối [D] tăm.

Một lòng khẩn [Bm] thiết trông mong dựa nương thập giá [A] Chúa tôi truyền rao chẳng ngại [G] ngùng

Thánh [F#m] Linh Chúa đi [Bm] cùng

 

Thập giá [Bm] Chúa vẫn mãi truyền rao, dù phố [A] núi hay làng [G] quê,

tôi không hề gian lao [A] vì danh Chúa [D] thôi

Lòng quyết [Bm] chí gieo rắc mùi thơm thập giá [A] Chúa qua đời tôi sẽ lang [G] tràn khắp [F#m] trên thế gian [Bm] này

 

Giờ tôi [G] sống sẽ sống vì [A] Chúa,

dẫu chết [Bm] tôi cũng chết cho [D] Ngài,

luôn cả [G] xác thân tôi [A] thuộc về Chúa [D] thôi.

Thập tự [G] kia quyền [A] phép,

Thánh giá [Bm] kia hy [D] vọng, luôn sống [G] động trong tôi chỉ là [A] Giê xu