Người đàn bà đi nhặt mặt trời

Tone

Đánh giá

 

|1 |10

Người đàn |[Em] bà đi nhặt mặt |[Am] trời

Trên |[D] đống bỏ hoang |[G] của loài người 

|[G] _Màn đêm che |[Em] lối tưởng rằng nắng |[Am] tươi

Sương đọng trên |[F] lá 

ngỡ giọt nắng |[B] rơi -  [Am] Quên hết vì |[D] đâu -đời [Bm] mình 

|[Em] nên tộiii|[Em] iii

 

Người đàn |[Em] bà đi nhặt cuộc |[Am] tình

Không |[D] nhớ người quen  bỏ |[G] mặc mình 

[G] _Tuổi xanh khát |[Em] nắng giữa đời cháy |[Am] da

Đưa mặt lên |[F] khóc thương tình xót |[B] xa

[Am] Hay khóc người |[D] xưa -lệ [Bm] nào |[Em] cho  vừaaa|[Em] aaaaa

|35 |38

Người đàn |[Em] bà đi nhặt đời |[Am] mình 

Trên |[D] đống bỏ hoang |[G] đầy tội tình

[G] _Cỏ cây như| [Em] đứa mơ hồ biết |[Am] đâu

Con đường đêm |[F] vắng côn trùng dối |[B] nhau

[Am] Chia chác niềm |[D] đau, [Bm] đời  người phai |[Em] màuuu|[Em] uuuu

 

Người đàn |[Em] bà đi nhặt mặt |[Am] trời

Hong |[D] ấm tình yêu  của |[G] loài người 

[G] _Buồn thương nơi |[Em] ấy có ngươi hóa |[Am] điên

Quen mùi chăn |[F] gối nhưng chẳng nhớ |[B] tên

[Am] Trên đống bỏ |[D] hoang mà [Bm] lầm thiên |[Em] đàngg|[Em] gggg

|63 |69

Người đàn |[Em] bà đi nhặt đời [Am] mình 

Trên |[D] đống bỏ hoang [G] đầy tội tình

[G] _Cỏ cây như |[Em] đứa mơ hồ biết |[Am] đâu

Con đường đêm |[F] vắng côn trùng dối |[B] nhau

[Am] Chia chác niềm |[D] đau ,đời [Bm] người phai |[Em] màuu|[Em] uuuu

 

Người đàn |[Em] bà đi nhặt mặt |[Am] trời

Hong |[D] ấm tình yêu  của |[G] loài người 

|[G] _Buồn thương nơi |[Em] ấy có ngươi |[Am] hóa điên

Quen mùi chăn |[F] gối nhưng chẳng nhớ |[B] tên

[Am] Trên đống bỏ |[D] hoang mà [Bm] lầm thiên |[Em] đànggg|[Em] _

[Am] Trên đống bỏ |[D] hoang mà [Bm] lầm thiên |[Em] đànggg|[Em] _

[Am] Trên đống bỏ |[D] hoang mà [Bm] lầm thiên |[Em] đànggg|[Em] ggg | | |