Ngồi Hát Đỡ Buồn (Cô gái đến từ hôm qua OST)

Tone

Đánh giá

 

Intro

|]_ |]_ |]_ |]_ 

|]_ |]_ |]_ |]_  

 

Verse 1

Ở |[D] đây là đâu ? |_Cớ gì |[Bm7] tôi buồn rầu 

|_Chờ |[D] ai thật lâu. |_Có gì |[Bm7] sai từ đầu 

|_Chuyện |[G] đáng xảy ra là |[Bm11] gì. 

|_Làm |[G] tôi buồn thêm nữa |[Em7] đi

Giờ |[G] tiếp tục hay rút |lui hay là lặng |[A] im ? 

 

Verse 2

|_Nhìn |[D] tôi mà xem |_Có gì |[Bm7] vui ở đời . 

|_Phải |[D] chăng là em|mmm khiến lòng |[Bm7] tôi rụng rời! 

|_Nhờ |[G] em mà tôi u |[Bm11] sầu 

Nhờ |[G] em mà tôi biết |[Em7] đau 

Chờ |[G] xem tình yêu bấy |lâu sẽ đi về |[A] đâu 

 

Chorus

|_À A À A |[Dsus2] ơi .... À A À A |[Bm11] ơi.. 

Chẳng |[Gsus4] biết nói |[Asus2] gì 

Thời |[Bm] gian trôi đi |[Em7] thêm làm chi. 

Ngày |[Gsus4] mai chia ly |[Asus2] thôi thì 

 

À A À A |[Dsus2] ơi .... À A À A |[Bm11] ơi.. 

Ngồi |[Gsus4] hát đỡ |[Asus2] buồn 

Vì |[Bm7] em trong tôi |[Em7] thương càng thương 

Đàn |[G] tôi đang buông |[A] tang tình tang.. í |[D] 

 

Verse 2 ----> Chorus(x2)

 

Brigde

|_À A À A |[Dsus2] ơi .... À A À A |[Bm11] ơi....À A À A |[Asus2] ơi ... 

|_À A À A |[Dsus2] ơi .... À A À A |[Bm11] ơi....À A À A |[Asus2] ơi ... 

 

Lên tone

|_À A À A |[E] ơi .... À A À A |[C#m7] ơi.. 

Chẳng |[A] biết nói |[Bsus2] gì 

Thời |[C#m7] gian trôi đi |[F#m7] thêm làm chi. 

Ngày |[Asus2] mai chia ly |[Bsus2] thôi thì 

 

À A À A |[E] ơi .... À A À A |[C#m7] ơi.. 

Ngồi |[A] hát đỡ |[Bsus2] buồn 

Vì |[C#m7] em trong tôi |[F#m7] thương càng thương 

Đàn |[Asus2] tôi đang buông |[Bsus2] tang tình tang.. í |[E] a  |

 

À A À A |[E] ơi .... À A À A |[C#m7] ơi.. 

Ngồi |[A] hát đỡ |[Bsus2] buồn ||