Ngại Yêu

Tone

Đánh giá

 

|[E]  |[E]  |[C#m7]  |[C#m7] 

|[A]  |[D7sus2]  |[Asus2/B]  |[B7] 

 

Verse: 

Cảm xúc trong em |[E] bây giờ |[E] __

Là ngại đến với |[C#m7] một người |[C#m7] _

Ngại làm quen lúc ban |[Asus2/F#] đầu_

Ngại những tin nhắn hẹn |[Asus2/F#] hò _

Lại giống như anh |[Asus2/B] ngày xưa |[B7] _

Gọi là muốn yêu |[E] cũng phải |[E] _

Và muốn cô đơn |c[C#m7] ũng phải |[C#m7] _

Gọi là mông lung cũng |[Asus2/F#] phải_

Ngại mở lòng ra cũng |[Asus2/F#] phải _

Em thấy em |[Asus2/B] ngại yêu |[B7] _

 

Chorus: 

Vì nỗi nhớ anh |[E] nhiều quá [E] |_

Em dành cho anh |[C#m7] hết

nên không còn cho người [C#m7] |ta_

Người đến với em thì |[Asus2/F#] trốn_

Người trốn em, em |[Asus2/F#] lại yêu_

Đợi chờ gì |[Eaug/D] đó

mà anh biết không quay trở |[Asus2/B] lại_

Nhiều lần cũng muốn mở |[E] lòng đấy |[E] _

Nhưng sợ vừa bên ai |[C#m7] đó

anh lại quay về |[C#m7] đây_

Sợ với người |[Asus2/F#] mới kia_

Sợ sẽ không cùng |[Asus2/F#] thói quen_

Mà đã theo |[Eaug/D] em

cùng với những kỉ |[Asus2/B] niệm……. |[B7] __

Sợ bắt |[Asus2] đầu…… |[E/G#] _____ |[Asus2/F#] _________|[B7] ___

 

 Verse => Chorus => lên tone

Chorus: |[C] __Vì nỗi nhớ anh |[F] nhiều quá |[F] _

Em dành cho anh |[Dm7] hết

nên không còn cho người |[Dm7] ta_

Người đến với em thì |[Gm] trốn_

Người trốn em, em |[Gm] lại yêu_

Đợi chờ gì |[Faug/Eb] đó

mà anh biết không quay trở |[Cadd9] lại_

Nhiều lần cũng muốn mở |[F] lòng đấy |[F] _

Nhưng sợ vừa bên ai |[Dm7] đó

anh lại quay về |[Dm7] đây_

Sợ với người |[Gm] mới kia_

Sợ sẽ không cùng |[Gm] thói quen_

Mà đã theo |[Faug/Eb] em

cùng với những kỉ |[Cadd9] niệm……. |[C] __

Sợ bắt |[Bbsus2] đầu…… |[F/A] ___ |[Gm7] ____|[Fsus4/C] ________ |[F] __ ||