Năng quyền thập giá – Nguyễn Chung – Linh Văn Dô

Tone

Đánh giá

 

 

Tại Gô-gô-[Bm] tha, tại thập tự [Em] giá.

Giê-xu đau [A] đớn , huyết rơi cũng bởi vì [D]  ta [F#7] .

Người người khinh [Bm] chê , đồ đệ xa [Em] lánh,

Giê-xu khẩn [A] thiết : "Cha [F#7] ôi , sao bỏ [Bm] con" .

 

Vì sao Giê-[Bm] xu treo mình tại trên thập [Em] giá khổ hình?

Vì cứu [A] ta, Chúa mang thập [D] hình đớn [F#7] đau .

Quyền năng thập [Bm] giá cao vời, để cứu rỗi [Em] hết mọi người.

Hầu hễ [A] ai tin [F#7] nhận được sống đời [Bm] đời.

 

Cất tiếng hát ca [Bm] chúc tôn Ngài,

Đấng đã chết thay [Em] chúng ta rồi.

Còn nữa [A]  đâu, ưu tư khổ [D]  sầu [F#7] .

Bóng tối đã tan [Bm] biến hết rồi,

Quyền năng thập [Em] giá chí cao

Sẽ đưa [G] ta đến bên [F#7] Cha Thượng [Bm] Thiên.