Muộn màng là từ lúc

Tone

Đánh giá

 

| | | | 

| | | |

Verse:

|[Em] Đôi khi em vẫn mong_|[Em] _

Rằng mình đừng |[Am] có nhau bao |[B7] giờ

|[Em] Đôi khi em cố tin|[Em] _

Thiên đàng ta |[Am] có sẽ không thể |[B7] tan.

 

|[Am] Quên nhau ta cố quên_|[Am] _

Nhưng càng thêm |[D] nhớ thêm thương |[G] nhiều

|[Am] Nước mắt cũng đã khô_|[Am] _

Chẳng còn để |[D]  or |[F#7] khóc nỗi đau |[Bsus4] còn. |[B] _

 

Chorus:

Muộn màng là từ |[Em] lúc ta chưa gặp |[D] gỡ

Muộn màng là từ |[C] lúc ban sơ vừa |[G] quen

Nghẹn ngào là từ |[Em] lúc yêu thương vừa |[D] chớm

Ta hẹn nhau cuối |[Am] đời nói [B7] lời chia |[Em] tay.

 

Rồi muộn màng ta |[Em] nói lỡ yêu và |[D] nhớ

Rồi vội vàng ta |[C] ngỡ sẽ xa được |[G] nhau

Để rồi ta thương |[Em] nhớ nhớ thương từng |[D] đêm

Nếu mình không thể |[Am] quên thôi [B7] thì đừng |[Em] quên. 

 

| | | | 

 

(Rồi muộn màng ta |[Em] nói lỡ yêu và |[D] nhớ

Rồi vội vàng ta |[C] ngỡ sẽ xa được |[G] nhau

Để giờ ta xa |[Em] cách nhưng không thể |[D] xa

Thế thì ta sẽ |[Am] thôi thôi [B7] đừng chia |[Em] xa...

 

Để giờ ta xa |[Em] cách nhưng không thể |[D] xa

Thôi thì ta sẽ |[Am] không bao [B7] giờ chia |[Em] xa...)