Miss You Like Crazy

Tone

Đánh giá

 

Intro: |[G]  |[Am]  |[C]  |[D]  |[G] 

 

Verse 1:

|[G] _I used to _|[G] call you my |[Em] girl _|[Em] _

|[C] _I used to _|[C] call you my |[D] friend _|[C] [D] _

|[G] _I used to _|[G] call you the |[Em] love -|[Em] _

|[C] _The love that _|[C] I never |[D] had _|[D] _

 

When I |[C] think of _|[D] you

I |[G] don't know what to _|[Em] do

|[C] _When will I _|[C] see you a-|[D] gain

 

Chorus:

I _|[D] miss you like cra-|[G] zy

Even _|[Am] More than words can |[C] say

_I |[D] miss you like cra-[G] zy

Every |[Am] minute of every |[C] day_

|[D] Girl I'm so |[C] down when your |[G] love's not a-|[Am] round

|[G] _I |[Cadd9] miss you, miss |[Cadd9] you, miss |[D] you

I |[D] miss you like cra|[G] zy

 

|[G]  |[Am]  |[C]  |[D] 

 

Verse 2:

|[G] _You are _|[G] all that I |[Em] want _|[Em] _

|[C] _You are _|[C] all that I |[D] need _|[C] [D] _

|[G] _Can't you _|[G] see how I |[Em] feel |[Em] _

|[C] _Can't you _|[C] see that my |[D] pain's so _|[D] real

 

When I |[C] think of _|[D] you

I |[G] don't know what to _|[Em] do

|[C] _When will I _|[C] see you a-|[D] gain

 

Chorus:

I _|[D] miss you like cra-|[G] zy

Even _|[Am] More than words can |[C] say

_I |[D] miss you like cra-[G] zy

Every |[Am] minute of every |[C] day_

|[D] Girl I'm so |[C] down when your |[G] love's not a-|[Am] round

|[G] _I |[Cadd9] miss you, miss |[Cadd9] you, miss |[D] you

I |[D] miss you like cra|[G] zy

 

|[G]  |[Am]  |[C]  |[D]  |[G] 

 

Chorus x2

End!