Mịa sử tô! Tôi chán ốm rồi

Tone

Đánh giá

 

 

|[Em9] _Em |[Em9] à anh |[Em9] đã ngoại |[C7M] 40 

|[C7M] _Tuổi già loanh |[Am7] quanh phía |[B7] cửa |[Em9] rồi

|[Em9] _Một năm cũng |[Am7] phải |[Am7] đôi lần |[Edim7] ốm

|[Edim7] _Phọt phẹt dăm |[B7] ngày |[B7] mới chịu |[Em9] thôi

|[Em9] _Tối tăm lỡ |[Am7] gặp thôi đành |[B7] vậy

|[B7] _Ngọt ngào không |[B7] phải chỉ đãi |[Em0] bôi

|[Am7] Mịa sử |[B7] tô tôi chán ốm |[Em9] rồi |[Em9] _