Mất Em

Tone

Đánh giá

 

|[Bm] _ Một phút bối |[Bm] rối, trống vắng, vỡ |[F#m] nát trong anh |[F#m] _ <br />

Thoáng qua |[G] _ bao nhiêu mộng |[A] mơ đã vụt mất |[D] _  |[D] _<br />

Thấy ai kia |[G] _ đang bên cạnh |[A] em đi ngoài phố |[D] _  |[D] _<br />

Nắm tay nhau |[G] _ môi em cười |[G] tươi trong hạnh phúc |[F#sus4] ____    |[F#m] _ |<br />

|[Bm] _ Ngày tháng cứ |[Bm] thế mãi giấu tiếng |[A] nói yêu em |[A] _  <br />

Để hôm |[G] _ nay anh phải |[A] đau thêm người hỡi |[D] _    |[D] _ <br />

Nhớ mong em |[G] _ yêu em từ |[A] lâu em nào biết |[D] _    |[D] _<br />

Trách cho anh |[G] _ yêu nhưng lại |[F#] không nói nên lời |[Bm] _   |[Bm] _ |<br />

|[G] Đêm hay |[A] ngày cũng nhớ em |[Bm] _<br />

Thời gian qua |[G] _ từng ngày đợi |[A] mong tin em |[Bm] _<br />

Tại sao anh |[G] _ lặng im |[A] _ chỉ biết yêu |[Bm] _ trong lòng |[Bm] _<br />

Giọt lệ anh |[G] _ theo em |[G] _ bước ra đi |[F#] _   |[F#] _   |[F#] _   |[F#] _ <br />

ĐK:<br />

Nếu khi xưa |[G] _ anh không bận |[A] tâm bao lời nói |[D] _     |[D] _<br />

Nếu khi xưa |[G] _anh không lặng |[A] thinh trong niềm nhớ |[D] _    |[D] _ <br />

Nếu khi xưa |[G] _anh không là |[A] bạn thân, để nói |[Bm] _ yêu em |[Bm] _<br />

Thì hôm nay |[G] _I won’t |[A] crying for u |[Bm] _    |[Bm] _<br />

Thì hôm nay |[G] _ I won’t |[A] missing for u |[Bm] _   |[Bm] _<br />

Baby I |[G] _ love u I |[A] waiting for u |[Bm] _    |[Bm] _  ||<br />

<br />

|[Bm] _ Cứ thế |[Bm] cứ mãi giấu tiếng |[F#m] nói yêu em |[F#m] _ <br />

Để hôm |[G] _ nay anh phải |[A] đau thêm người hỡi |[D] _   |[D] _<br />

Nhớ mong em |[G] _ yêu em từ |[A] lâu em nào biết |[D] _    |[D] ơ_<br />

Trách cho anh |[G] _ yêu nhưng lại |[F#] không nói nên lời |[Bm] _    |[Bm] _ |<br />

|[G] Đêm hay |[A] ngày cũng nhớ em |[D] _   |[D] _<br />

Thời gian qua |[G] _ từng ngày đợi |[A] mong tin em |[Bm] _<br />

Tại sao anh |[G] _ lặng im |[A] _ chỉ biết yêu |[Bm] _ trong lòng |[Bm] _<br />

Giọt lệ anh |[G] _ theo em |[G] _ bước ra đi |[F#] _   |[F#] _   |[F#] _   |[F#] _<br />

<br />

|[G] Bye bye ne-|[A] -ver say good bye |[D] _   |[D] __ |<br />

Dù em mãi |[G] _ mãi không |[A] về đây với anh |[D] _   |[D] _ <br />

I need u |[G] _ Qua bao nhiêu |[A] ngày anh vẫn mãi |[Bm] _ mong em |[Bm] _<br />

Đợi chờ em |[G] _ em yêu |[G] _ chờ em mãi |[F#] _   |[F#] _   |[F#] _   |[F#] _ |<br />

< quay lại điệp khúc -> kết.<br />