Mất Cảm Giác Yêu

Tone

Đánh giá

 

 

|[G] _ Sau thời gian đôi mình |[Bm] xa cách |[Em] nhau

|[C] Giờ đây hai ta .. |[D] đã quay về bên nhau

|[G] _ Nhưng tại |[Bm] sao những cảm |[Em] giác trước |[D] kia_

Giờ |[C] đây trong anh_ |[G] đã không còn như |[B7] xưa

 

Anh |[Em] không biết tại |[Bm] sao

Nụ |[C] hôn không |[D] còn như |[G] trước_ |[D/F#] ____

Anh |[Em] không biết tại |[Bm] sao

Ôm |[C] em trong tay mà |[A7/C] #anh vẫn thấy |[Dsus4] cô đơn_ |[D] ____

ĐK : (2/4)

Có lẽ trong |[G] anh giờ đây em |[D/F#] ơi

Cảm giác yêu |[Em] thương ngày xưa mất |[D] rồi_

Có lẽ do |[C] ta xa nhau

Đã |[G/B] quá lâu rồi nên |[C/A] anh đã mất cảm |[D] giác yêu em |[D] _

 

Khó quá em |[G] ơi thời gian xa nhau |[D/F#] _

Giờ đã quá |[Em] lâu để như lúc |[D] đầu_

Ngày tháng không |[C] em anh đã phải |[G/B] sống một mình

Giờ |[C/A] anh đã quen cảm |[D] giác cô đơn |[D] _ |

|[D] Anh đã...Mất cảm |[C] giác yêu |[G] ....

 

Có lẽ trong |[G#] anh giờ đây em |[D#] ơi_

Cảm giác yêu |[Fm] thương ngày xưa mất |[Eb] rồi_

Có lẽ do |[C#] ta xa nhau

Đã |[G#] quá lâu rồi nên |[C#] anh đã mất cảm |[D#] giác yêu em |[D#] _

Khó quá em |[G#] ơi thời gian xa nhau |[D#] _

Giờ đã quá |[Fm] lâu để như lúc đầu |[Eb] _

Ngày tháng không |[C#] em anh đã phải |[G#] sống một mình

Giờ |[C#] anh đã quen cảm |[D#] giác cô đơn |[D#] _

|[D] Anh đã...Mất cảm |[C] giác yêu....|[G#] ____