Mặc lấy Đức Kitô (Áo xanh áo đỏ) – Sinh hoạt TNTT – Sinh hoạt TNTT

Tone

Đánh giá

 

 

Mặc áo [F] xanh, rồi mặc áo [Am] đỏ.

Mặc áo [C] nọ, rồi mặc áo [Gm] kia.

Nhưng em [C] tin rằng em đẹp [F] nhất,

nếu em [C7] mặc lấy Đức [F] Kitô.