Lớp chúng ta đoàn kết

Tone

Đánh giá

 

 

Lớp chúng |[D] mình rất rất |[A] vui

Anh em |[A] ta chan hòa tình |[A] thân

Lớp chúng |[D] mình rất rất |[A] vui

Như keo |[A] sơn anh em một |[A] nhà

 

Đầy tình |[D] thân quý mến |[A] nhau

Luôn thi |[A] đua học chăm tiến |[D] tới

Quyết kết |[G] đoàn giữ vững |[D] bền

Giúp đỡ |[A] nhau xứng đáng trò |[D] ngoan.