Koj Dag Kuv Tuag – Tsom Xyooj – Tsom Xyooj

Tone

Đánh giá

 

 

Kuv [Am]  nyob hauv dab teb ib leeg [F]  Tsi muaj koj. 

Puas [G]  yog koj lam dag kuv [Am]  tuag xwb puas yob.

 Koj [Am]  Twb hais tias txawn ciaj thiag [F]  tuag los wb yuav nyob ua [G]  ke. 

Wb [G]  sib hlub mus txhua txhua tiam . 

 

Yuav tsis [Dm]  pub leej twg los txwv los txiav. 

Tau [Am]  wb txoj kev sib hlub . 

Wb yuav sib [F]  hlub [G]  mus ib txhiab ib [Am]  txhis. 

 

Wb thiaj li [Dm]  txiav txim siab ua ke [Am]  xaiv txoj kev tuag . 

Wb thia noj [F]  tshuaj [G]  tso ntiaj teb [Am]  tseg. 

Puas yog koj tsis tau [F]  tuag es [G]  koj niamkoj txiv coj koj mus lawb [C] 

[E]  uaneeb ua Yaig thaiv thiaj nrhiav tsis tau [Am]  koj.

kuv [Dm]  Mus nrhiav koj rau txhua txoj kev. 

Nrhiav mus [Am]  txog saum txwg sib nyug ntuj los [Dm]  lawv hais tias koj tsis tau lo thawj thiab. 

Nrhiav txog dab [F]  teb los dab ntxwg [G]  nyug nrhiav tsis tau koj npe [Am]  tuag. 

 

Puas yog koj lam dag kuv [F]  tuag. Es [G]  koj thiag tau yuav [C]  luag. 

[E]  txog thaum kawg kuv tuag koj thiag tsis [Am]  tuag. 

Yog ntxov [Dm]  paub tias koj siab yuav lim hiam hnub [Am] 

ntawv txhob nrog koj noj tshuaj ntshe hnub [F]  no kuv [G]  twb tsis [Am] 

[Am]  hu hum hu [Dm]  hum.[G]  hum hu hum [Am]  hu. [Am]  hu hum hu hum [E]  hu [Dm]  hum hu [G] 

 

Ua cas [Dm]  koj ho dag kuv tuag ib leeg dag kuv noj [Am]  tshuaj koj tsis nrog kuv noj. 

Es txog thaum [F]  kawg kuv thiaj [G]  tuag tshuav koj [Am]  nyob.

 Ua cas koj ho tsis [F]  tuag los yog [G]  koj niam koj txiv Tuaj cawm tau[C]  koj lawm. 

[E]  ua neeb ua yaig thaiv thiaj nrhiav tsis tau [Am]  koj . 

Kuv [Dm]  mus nrhiav koj rau txhua qhovchaw. 

Nrhiav mus [Am]  txog dawm kab ntsuab toj kab ntsig los tsi [Dm]  pom koj nyob rau qhov twg li.

 Nrhiav txogdab [F]  teb los dab ntswg [G]  nyug txheeb tsis tau koj npe [Am]  tuag. 

 

Puagyog koj lam dag kuv [F]  tuag es [G]  koj thiag tau mus yuav [C]  luag. 

[E]  txog thaum kawg kuv tuag koj thiag tsis [Am]  tuag yog ntxov [Dm]  paub tias koj siab yuav lim hiam . 

Hnub [Am]  ntawv txhob nrog koj noj tshuaj ntshe hnub [F]  no kuv [G]  twb tsis [Am]  tuag. 

[Am]  cas koj lub siab yuav dub ua [Dm]  luaj [G]  yuav dag kuv tuag ib [C] leeg. 

[Am]  koj twb hais tias txawm ciaj thiab [Dm]  tuag [G]  wb yauv nyob ua ke txhiab puab [Am]  xyoo. 

Puas yog koj lam dag kuv [F]  tuag. Es [G]  koj thiag tau yuav [C]  luag. 

[E]  txog thaum kawg kuv tuag koj thiag tsis [Am]  tuag. 

Yog ntxov [Dm]  paub tias koj siab yuav lim hiam hnub [Am]  ntawv

 txhob nrog koj noj tshuaj ntshe hnub [F]  no kuv [G]  twb tsis [Am] !