Hỡi môn đồ trung tín (O ye all come faithful) – Linh Năng – Lê Tú

Tone

Đánh giá

 

Capo 4

1. Hỡi [F] môn đồ trung [C] tín, dìu [F] dắt nhau [A#] vui hát [F] du [C] dương, 

Vô [Dm] nơi [G] Bết-lê- [C] hem [F] chiêm ngưỡng [C] thật [G] tận [C] tường, 

[F] Chúa [C] tể muôn [A#] sứ [F] thánh [C] nay giáng [Dm] sinh chỗ tầm [C] thường.

 

Điệp Khúc:

Mau [F] mau cùng nhau đến [C] tôn [F] thờ, 

Mau [F] mau cùng [C] nhau đến [F] tôn [C] thờ, 

Mau [A#] đến nơi [G] đây tôn [C] thờ [A#] Chúa [F] Christ! [C] Vua [F] ta.

 

2. Jê- [F] -sus từ Đức [C] Chúa Trời, [F] Thánh Quang [A#] do chính [F] Thánh [C] Quang, 

Nhưng [Dm] đâu [G] khinh thị [C] thân [F] trinh nữ [C] kia [G] bần [C] hàn;

[F] Cứu [C] Chúa nay [A#] giáng [F] sinh [C] không bởi [Dm] tinh huyết thành [C] toàn.

 

3. Ban [F] âm nhạc thiên [C] sứ đến [F] trỗi vang [A#] lên khúc [F] hân [C] hoan, 

Thiên [Dm] dân [G] mau đồng [C] thanh [F] ca xướng [C] điệu [G] nhịp [C] nhàng:

[F] Sáng [C] danh Cha [A#] nơi rất [F] cao. [C] Vinh hiển [Dm] quy Chúa mọi [C] đàng.

 

4. Hoan [F] nghinh Thần [C] Nhân Jê- [F] sus giáng sinh [A#] ở giữa [F] chúng [C] tôi, 

Bao [Dm] vinh [G] quang thuộc [C] Anh [F] Nhi Thánh [C] kia [G] đời [C] đời;

[F] Đấng [C] Cha sai [A#] giáng sinh [C] trong xác [Dm] thịt, ấy Đạo [C] Trời