Hoài Niệm Trường Xưa

Tone

Đánh giá

Intro: 

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_  

 

Verse 1

|[C] _ Có kỷ niệm |[C] xưa không bao |[Am] giờ nhạt |[Em] nhòa 

|[Em] _ Có một mùa |[G] thi |[G] mãi mãi không |[C] quên

|[A] _ Mùa ve |[Dm] kêu với mùa phượng |[Dm] vĩ 

có bao |[G] giờ quên |[G] tà áo ai |[C] bay

 

Chorus

|[C] _Chu Văn |[C] An ngôi trường |[Am] xưa vẫn |[Em] đó

|[Dm] _ Vẫn lung |[G] linh tỏa |[G] bóng nước hồ |[C] Tây

|[C] _ Cổ Ngư |[C] ơi vẫn đan |[C] màu phượng |[Am] đỏ 

Tuổi thơ |[Dm] ơi mãi |[G] mãi dệt mộng |[C] mơ 

|[C] _ Tuổi thơ |[C] ơi có bao |[C] giờ trở |[Em] lại

Để cho |[G] tôi nghe |[G] lại trống |[C] trường xưa |[C] _

 

Dạo giữa:

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ 

|]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ |]_ 

 

|[C] _ Nhớ một tuổi |[C] thơ không bao |[Am] giờ trở |[Em] lại

|[Em] _ Nhớ một |[G] trường xưa |[G] mãi mãi không |[C] quên 

|[A] _ Mùa ve |[Dm] kêu với mùa phượng |[Dm] vĩ 

có bao |[G] giờ quên |[G] được tuổi thơ |[C] ơi

 

Chorus

|[C] _Chu Văn |[C] An ngôi trường |[Am] xưa vẫn |[Em] đó

|[Dm] _ Vẫn lung |[G] linh tỏa |[G] bóng nước hồ |[C] Tây

|[C] _ Hàng cây |[C] xanh vẫn bao |[C] đời cổ |[Am] thụ 

Hồ Tây |[Dm] ơi! Mãi |[G] mãi của tuổi |[C] thơ . 

|[C] _ Tuổi thơ |[C] ơi có bao |[Em] giờ trở |[Am] lại

Để cho |[G] tôi nghe |[G] lại tiếng thầy |[C] cô.  |[C] _

 

|[C] _ Để cho |[C] tôi tìm |[Am] tiếng ve khi hè |[Am] về 

Và cho |[G] tôi thăm |[G] lại mái trường |[C] xưa 

|[Am] _ Chu Văn |[F] An! |[Dm] _ Ơi |[G] mái |[G] trường  |]... |]thân |[C] yêu!

 

|]_ |]_ |]_ |] |]_ |]_ |]_ |]_ |]_