Hoa vàng trên cỏ xanh (Bm)

Tone

Đánh giá

Verse 1:

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] lặng lẽ |[G] vương sau |[F#m] hè… |

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] ngày ấy |[G] tìm đến |[F#m] đây… |

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] thanh thản |[G] như mây |[F#m] trời_

 Dần |[Em] dần cứ |[F#m] xa rời |[Bm] tôi… |[Bm]  |

 

 Verse 2

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] hạnh phúc |[G] bên kia |[F#m] đồi… |

 |[Bm] Gọi những |[A6] bình yên |[G] nào ghé |[F#m] chơi |

 |[Bm] Cần lắm |[A6] gần lắm |[G] sao vời |[F#m] vợi_

 Tuổi |[Em] thanh xuân cũng |[F#m] như mây |[Bm] trời… |[Bm]  |

 

 Chorus:

 |[G] Lối về quanh |[A] co chẳng |[F#m] níu bước chân tôi |[Bm] về… |

 |[Em7] Có còn hôm |[A] qua ở |[D7M] đó… |[D7]  |

 |[G] Hết ngày âu |[A] lo rồi |[F#m] bỗng mãi hôm nay |[Bm] về… |

 |T[Em] hấy hoa vàng ở |[F#m] trên cỏ |[Bm] xanh |[Bm]  |

 |[Em] Thấy yên bình giấc |[F#m] mơ trong |[Bm] lành |[Bm]  |

 

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] lặng lẽ |[G] vương sau |[F#m] hè… |

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] ngày ấy |[G] tìm đến |[F#m] đây… |

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] thanh thản |[G] như mây |[F#m] trời_

 Dần |[Em] dần cứ |[F#m] xa rời |[Bm] tôi… |[Bm]  |

 

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] hạnh phúc |[G] bên kia |[F#m] đồi… |

 |[Bm] Gọi những |[A6] bình yên |[G] nào ghé |[F#m] chơi |

 |[Bm] Cần lắm |[A6] gần lắm |[G] sao vời |[F#m] vợi_

 Tuổi |[Em] thanh xuân cũng |[F#m] như mây |[Bm] trời… |[Bm]  |

 

 Chorus:

 |[G] Lối về quanh |[A] co chẳng |[F#m] níu bước chân tôi |[Bm] về… |

 |[Em7] Có còn hôm |[A] qua ở |[D7M] đó… |[D7]  |

 |[G] Hết ngày âu |[A] lo rồi |[F#m] bỗng mãi hôm nay |[Bm] về… |

 |T[Em] hấy hoa vàng ở |[F#m] trên cỏ |[Bm] xanh |[Bm]  |

 |[Em] Thấy yên bình giấc |[F#m] mơ trong |[Bm] lành |[Bm]  |

 

 Verse 1:

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] lặng lẽ |[G] vương sau |[F#m] hè… |

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] ngày ấy |[G] tìm đến |[F#m] đây… |

 |[Bm] Tôi thấy |[A6] thanh thản |[G] như mây |[F#m] trời_

 Dần |[Em] dần cứ |[F#m] xa rời |[Bm] tôi… |[Bm]  |

 Dần |[Em] dần cứ |[F#m] xa rời |[Bm] tôi… |[Bm]  |