Hoa tím ngày xưa

Tone

Đánh giá

 

|_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ |_ 

1. Con |[E] đường em về ban |[G#m] trưa

Hoa [A] tím nghiêng nghiêng đợi [F#m] chờ

Tuổi [C#m] em vừa tròn mười [A] bảy

Tóc [B] em vừa chớm ngang [B7] vai

 

2. Con [E] đường em về mưa [G#m] bay

Ta [A] đứng trông theo bao [F#m] ngày

Tự [E] bao giờ lòng cứ [C#m] ngỡ

Yêu [F#m] người mà nào có [B7] hay

 

ĐK: Con [E] đường em về thơm [A] hương

Ngọc [G#m] lan khuya rụng trong [C#m] vườn

Tiếng [F#m] dương cầm đâu lặng [B7] lẽ

Đưa [A] ta về phía cuối [E] đường

 

Con [A] đường em về năm xưa

Có [G#m] biết hay chăng bây [E] giờ

Hoa [A] tím thôi không chờ [B] nữa

Chỉ [B7] còn ta đứng dưới [E] mưa

 

1. Con [E] đường em về ban [G#m] trưa

Hoa [A] tím nghiêng nghiêng đợi [F#m] chờ

Tuổi [C#m] em vừa tròn mười [A] bảy

Tóc [B] em vừa chớm ngang [B7] vai

 

2. Con [E] đường em về mưa [G#m] bay

Ta [A] đứng trông theo bao [F#m] ngày

Tự [E] bao giờ lòng cứ [C#m] ngỡ

Yêu [F#m] người mà nào có [B7] hay

 

ĐK: Con [E] đường em về thơm [A] hương

Ngọc [G#m] lan khuya rụng trong [C#m] vườn

Tiếng [F#m] dương cầm đâu lặng [B7] lẽ

Đưa [A] ta về phía cuối [E] đường

 

Con [A] đường em về năm xưa

Có [G#m] biết hay chăng bây [E] giờ

Hoa [A] tím thôi không chờ [B] nữa

Chỉ [B7] còn ta đứng dưới [E] mưa

 

1. Con [E] đường em về ban [G#m] trưa

Hoa [A] tím nghiêng nghiêng đợi [F#m] chờ

Tuổi [C#m] em vừa tròn mười [A] bảy

Tóc [B] em vừa chớm ngang [B7] vai

 

2. Con [E] đường em về mưa [G#m] bay

Ta [A] đứng trông theo bao [F#m] ngày

Tự [E] bao giờ lòng cứ [C#m] ngỡ

Yêu [F#m] người mà nào có [B7] hay

 

ĐK: Con [E] đường em về thơm [A] hương

Ngọc [G#m] lan khuya rụng trong [C#m] vườn

Tiếng [F#m] dương cầm đâu lặng [B7] lẽ

Đưa [A] ta về phía cuối [E] đường

 

Con [A] đường em về năm xưa

Có [G#m] biết hay chăng bây [E] giờ

Hoa [A] tím thôi không chờ [B] nữa

Chỉ [B7] còn ta đứng dưới [E] mưa

 

Hoa [A] tím thôi không chờ [B] nữa

Chỉ [B7] còn ta đứng dưới [E] mưa

Hoa [A] tím thôi không chờ [B] nữa

Chỉ [B7] còn ta đứng dưới [E] mưa