Hai Apna Dil To Awara (OST Solva Saal) – Hemant Kumar – HAH

Tone

Đánh giá

 

Intro

Hai |[G] Apna |[G] Dil To [G] Awa|[C] ra

um |[C] hum hu hum |[D] hum hum hu'm |[D] hum hum hum |[G] hum

Instrutment

|] |] |] |]

Hai |[G] Apna |[G] Dil To |[G] Awa|[C] ra

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Hai |[G] Apna |[G] Dil To |[G] Awa|[C] ra

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Instrutment

|[G]  |[G]  |[G]  |[G]  |[D]  |[D]  |[G]  |[G] 

|[G]  |[G]  |[G]  |[G]  |[D]  |[D]  |[G]  |[G] 

Ha|[G] seeno Ne Bu|[G] laya,

Ga|[G] Le Se Bhi La|[G] gaya

Ba|[C] Hut Sama|[C] jaya,

Ya|[D] Hi Na Sam|[G] Ja

Instrutment

|[Am]  |[D]  |[G]  |[G] 

Ha|[G] seeno Ne Bu|[G] laya,

Ga|[G] Le Se Bhi La|[G] gaya

Ba|[C] Hut Sama|[C] jaya,

Ya|[D] Hi Na Sam|[G] Ja

Ba|[G] Hut Bho|[G] la, Hai |[G] Becha|[C] ra,

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Hai |[G] Apna |[G] Dil To |[G] Awa|[C] ra

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Instrutment

|[G]  |[G]  |[G]  |[G]  |[D]  |[D]  |[G]  |[G] 

|[G]  |[G]  |[G]  |[G]  |[D]  |[D]  |[G]  |[G] 

A|[G] Jab Hai Dee|[G] wana,

Na |[G] Dar Na Thi|[G] kana

Ja|[C] Meen Se Be|[C] gana,

Fa|[D] Lak Se Ju|[G] Daa

Instrutment

|[Am]  |[D]  |[G]  |[G] 

A|[G] Jab Hai Dee|]wana, Na |[G] Dar Na Thi|]kana

Ja|[C] Meen Se Be|]gana, Fa|[D] Lak Se Ju|[G] Daa

Ye |[G] Ek Tu|]taa HU|[C] a Ta|]ra,

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Hai |[G] Apna |[G] Dil To |[G] Awa|[C] ra

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Instrutment

|[G]  |[G]  |[G]  |[G]  |[D]  |[D]  |[G]  |[G] 

|[G]  |[G]  |[G]  |[G]  |[D]  |[D]  |[G]  |[G] 

Ja|[G] Mana Dekha |]Sara, Hai |[G] Sab Ka Sa|]hara

Ye |[C] Dil Hi Hu|]mara, Hu|[D] A Na Kisi |[G] Ka

Instrutment

|[Am]  |[D]  |[G]  |[G] 

Ja|[G] Mana Dekha |[G] Sara, Hai |[G] Sab Ka Sa|[G] hara

Ye |[C] Dil Hi Hu|[C] mara, Hu|[D] A Na Kisi |[G] Ka

Sa|[G] Far Me |[G] Hai, Ye |[G] Banja|[C] ra,

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Hai |[G] Apna |[G] Dil To |[G] Awa|[C] ra

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Instrutment

|] |] |] |] |] |] |] |]

|] |] |] |] |] |] |] |]

|] |] |]

Hu|[G] A Jo Kabhi |[G] Raji, To |[G] Mila Nahi |[C] Kaji

Ja|[C] Hape Lagi |[D] Bazi, Wa|[D] Hi Pe Ha|[G] Ra

Instrutment

|] |] |] |]

Hu|[G] A Jo Kabhi |[G] Raji, To |[G] Mila Nahi |[C] Kaji

Ja|[C] Hape Lagi |[D] Bazi, Wa|[D] Hi Pe Ha|[G] Ra

Za|[G] Mane |[G] Bhar Ka |[G] Naka|[C] ra

Na |[G] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga

Hai |[G] Apna |[G] Dil To |[G] Awa|[C] ra

Na |[C] Jane |[D] Kis Pe |[D] Aa Ye|[G] ga