Gọi tên người yêu (Aline)

Tone

Đánh giá

 

 

|_Ngồi họa hình người |[C]  tình |_trên bờ cát |[E7]  vàng

|_Hình dáng em |[F]  ngoan |_nụ cười ôi mến |[G7]  thương

|_Rồi trời mịt |[C]  mù |_làn mưa rồi |[Em]  xóa nhòa

|_Hình dáng nên |[F]  thơ |_chìm dần trong |[G7]  bão mưa 

 

Chorus

|_Rồi anh sẽ |[C]  hét Sẽ hét |[E7]  lên, 

hét |[F]  lên gọi tên người |[G7]  quen

Rồi anh sẽ |[C]  khóc Sẽ khóc |[E7]  lên, 

khóc |[F]  lên lòng đau triền |[G7]  miên

 

|_Ngồi buồn tủi ngoài |[C]  đời |_tưởng như ngồi |[E7]  với người

|_Người đã |[F]  xa xôi |_người đi |[E7]  mất hơi

|_Rồi tìm tìm |[C]  hoài |_rồi như |[E7]  ngóng đợi

|_Người hỡi |[F]  có ai |_tìm em giúp |[E7]  tôi?

 

Chorus

|_Rồi anh sẽ |[C]  hét Sẽ hét |[E7]  lên, 

hét |[F]  lên gọi tên người |[G7]  quen

Rồi anh sẽ |[C]  khóc Sẽ khóc |[E7]  lên, 

khóc |[F]  lên lòng đau triền |[G7]  miên

 

|_Ngồi buồn tủi ngoài |[C]  đời |_tưởng như ngồi |[E7]  với người

|_Người đã |[F]  xa xôi |_người đi |[E7]  mất hơi

 

Chorus

|_Rồi anh sẽ |[C]  hét Sẽ hét |[E7]  lên, 

hét |[F]  lên gọi tên người |[G7]  quen

Rồi anh sẽ |[C]  khóc Sẽ khóc |[E7]  lên, 

khóc |[F]  lên lòng đau triền |[G7]  miên

 

 

------------------

 

J'avais dessi – |[C]  ne |_sur le sa- [E7]  ble

|_Son doux vi- |[F]  sage |_qui me souri- |[G7]  ait

|_Puis il a |[C]  plu |_sur cette pla- |[Em]  ge

|_Dans cet ora- |[F]  ge |_elle a dispa- |[G7]  ru

 

|_Et j'ai cri- |[C]  é, cri- |[E7]  é, A –|[F]  line! Faut qu'elle re- |[G7]  vienne

Et j'ai pleu- |[C]  ré, pleu- |[E7]  ré, oh j'a- |[F]  vais trop de |[G7]  peine

 

|_Je me suis as- |[C]  sis |_auprès de son â- |[E7]  me

|_Mais la belle |[F]  dame |_c'était en- |[G7]  fuie

|_Je l'ai cher- |[C]  chée |_sans plus y croi- |[Em]  re

|_Et sans un es- |[F]  poir |_pour me gui- |[G7]  der

 

|_Et j'ai cri- |[C]  é, cri- |[E7]  é, A –|[F]  line! Faut qu'elle re- |[G7]  vienne

Et j'ai pleu- |[C]  ré, pleu- |[E7]  ré, oh j'a- |[F]  vais trop de |[G7]  peine

 

|_Je n'ai gar- |[C]  dé |_que ce doux vi- |[E7]  sage

|_Comme une é- |[F]  pave |_sur le sable mouil- |[G7]  lé

 

|_Et j'ai cri- |[C]  é, cri- |[E7]  é, A –|[F]  line! Faut qu'elle re- |[G7]  vienne

Et j'ai pleu- |[C]  ré, pleu- |[E7]  ré, oh j'a- |[F]  vais trop de |[G7]  peine

 

Et j'ai cri- |[C]  é, cri- |[E7]  é, A –|[F]  line! Faut qu'elle re- |[G7]  vienne

Et j'ai pleu- |[C]  ré, pleu- |[E7]  ré, oh j'a- |[F]  vais trop de |[G7]  peine

.