Giữ em đi

Tone

Đánh giá

 

|[G#m] _ Đêm nay,<br />

|[F#] _em bỗng thấy mình<br />

cô |[D#m] đơn<br />

trong vòng tay |[E] thân quen_<br />

Sau |[G#m] đêm nay,<br />

|[F#] _có lẽ em sẽ<br />

phải |[E] buông<br />

những giấc mơ những |[F#] lập lờ |]<br />

|[G#m] Có sai không khi trong lòng<br />

còn chút |[F#] yêu thương xưa buồn vương |]<br />

|[D#m] _Thật tâm em không muốn<br />

|[E] đôi ta xa [F#] cách nhau |]<br />

|[G#m] Có sai không khi đêm về<br />

em vẫn |[F#] nghe âm thanh ấy |]<br />

|[E] _Thoáng mùi hương cũ<br />

như |[F#] vừa mới đây_<br />

Là do |[G#m] em cố chấp… |[G#m] ___<br />

Cho |[F#] rằng mình đúng |[F#] ___<br />

Em cứ |[D#m] ngỡ năm tháng xóa hết<br />

|[D#m] __bao nhiêu kỉ niệm |[E] cũ… |]<br />

Chorus<br />

|[E] ___ Rằng [F#] em<br />

không |[G#m] thể lựa chọn<br />

cho giấc |[F#] mơ mỗi người.<br />

Vì |[E] em cũng đang lạc |[F#] lối_<br />

Và anh hãy |[G#m] nói thật lòng,<br />

anh rất |[F#] thương rất buồn.<br />

Chỉ |[E] cần anh gọi tên,<br />

em sẽ |[D#m] đứng lại.<br />

|[E] Giữ em đi<br />

và [F#] nói.. |[G#m] yêu….. [G#sus4] em……….<br />

|[G#] ____ |]<br />

|[G#m] _Đôi khi, |[F#] _em vô thức<br />

gọi tên |[D#m] ai dẫu kề vai bên |[E] anh.<br />

Có |[G#m] đôi khi, |[F#] _em nén tâm tư<br />

một |[E] mình đêm trắng đêm trong |[F#] tuyệt vọng |]<br />

Có sai không<br />

khi trong lòng<br />

Còn chút yêu thương<br />

xưa buồn vương<br />

Thật tâm em không muốn<br />

đôi ta xa cách nhau<br />

|[G#m] Có sai không khi đêm về<br />

em vẫn |[F#] nghe âm thanh ấy |]<br />

|[E] _Thoáng mùi hương cũ<br />

như |[F#] vừa mới đây_<br />

Là do |[G#m] em cố chấp… |[G#m] ___<br />

Cho |[F#] rằng mình đúng |[F#] ___<br />

Em cứ |[D#m] ngỡ năm tháng xóa hết<br />

|[D#m] __bao nhiêu kỉ niệm |[E] cũ… |]<br />

|[E] ___ Rằng [F#] em không |[G#m] thể lựa chọn<br />

cho giấc |[F#] mơ mỗi người.<br />

Vì |[E] em cũng đang lạc |[F#] lối_<br />

Và anh hãy |[G#m] nói thật lòng,<br />

anh rất |[F#] thương rất buồn.<br />

Chỉ |[E] cần anh gọi tên,<br />

em sẽ |[D#m] đứng lại.<br />

|[E] Giữ em đi<br />

và [F#] nói.. |[G#m] yêu….. [G#sus4] em……….<br />

|[G#] ____ |]<br />

|[E] ___ Rằng [F#] em không |[G#m] thể lựa chọn<br />

cho giấc |[F#] mơ mỗi người.<br />

Vì |[E] em cũng đang lạc |[F#] lối_<br />

Và anh hãy |[G#m] nói thật lòng,<br />

anh rất |[F#] thương rất buồn.<br />

|[E] ___ Rằng [F#] em không |[G#m] thể lựa chọn<br />

cho giấc |[F#] mơ mỗi người.<br />

Vì |[E] em cũng đang lạc |[F#] lối_<br />

Và anh hãy |[G#m] nói thật lòng,<br />

anh rất |[F#] thương rất buồn.<br />

Chỉ |[E] cần anh gọi tên,<br />

em sẽ |[D#m] đứng lại.<br />

|[E] Giữ em đi<br />

và [F#] nói.. |[G#m] yêu….. [G#sus4] em……….<br />

|[E] Giữ em đi và [F#] nói.<br />

Em đừng đi |[G#m] ____<br />

</p>