Giê-Hô-Va Di-Rê (Jehovah Direh) – Merla Watson – Chirstian

Tone

Đánh giá

 

Tone gốc Ebm: Capo 1

 

 Verse:

[Dm] Giê-hô-va Di-rê, 

[Gm] Đấng hằng chu cấp 

Phước [A#] ân thiêng liêng [C] Ngài 

Đầy [Dm] dư [A7] cho [Dm] tôi [A7] cho [Dm] tôi

[Dm] Giê-hô-va Di-rê, 

[Gm] Đấng hằng chu cấp 

Phước [A#] ân thiêng liêng [C] Ngài đầy [Dm] dư.

 

Chorus:

Chính [Dm] Chúa Đấng đáp ứng nhu cầu của [Gm] tôi

Tùy [C] thuộc vào nguồn 

ơn phước của Cha [F] hiển [A7] vinh

[Dm] Cha luôn ban thiên [D7] sứ ở [Gm] bên tôi mỗi ngày

Giê- [A#] hô-va Di-rê [C] lo liệu [Dm] thay 

[A7] Cho [Dm] tôi, [A7] cho [Dm] tôi

Giê- [A#] hô-va Di-rê [C] lo liệu [Dm] thay.