Giê-Hô-Va Đấng cầm giữ tương lai – Salom Duy – N/A

Tone

Đánh giá

 

 

[G] Nơi dương gian [D] tràn ngập bao bất an bao tuyệt [Em] vọng.

[C] Quanh đây bủa [G/B] vây cơn sầu não, [Am7] khiếp [D] kinh.

[G] Chung quanh bao [D/F#] dịch lệ tràn muốn [C] lối, 

sự [Am7] ác sự chết [C] gày đêm [A7] gieo rắc muôn [D] nơi.

 

[C] Núp bóng Đấng Chí [D] Cao con được [G] chở [G] che. 

[C] Nương nơi Giê-hô- [D] va con [D/F#] được bình [Em7] an.

Bởi huyết của [C] Ngài đã đổ cho con được [Bm] sự sống mới, 

[D] con vững tin [C] vào [Am7] lời hứa bình [D] an Giê-xu đã [D] ban. [C/D] 

 

Ngợi khen Cha [G] Giê-hô-va Đấng [D/F#] cầm giữ tương [Em7] lai! 

Xin giao phó cho Ngài [C] cuộc sống [G] này, vì Ngài [Am7] yêu con quá [D] nhiều.

Được trong tay [G] Cha con [D] ngày đêm thỏa [Em7] nguyện.

[Em/D] Vững tin Ngài [C] mãi cho [Am7] dù dương gian [D] có ra thế [G] nào!