Em Tôi

Tone

Đánh giá

 

 

Mây |[G] buồn, |[G]  _dấu nắng ở |[Bm] đâu,

|[Bm] _để mưa nặng |[C] hạt em |[D7] lâu chưa |[G] về. |

_Mây |[G] buồn, |[G] _dấu nắng ở |[Bm] đâu,

|[Bm] _để mưa nặng |[C] hạt em |[D7] lâu chưa |[G] về. |

 

Điệp khúc:

_Ước |[Am7] gì là gió mùa |[Bm7] hè,

|[Em] _xua mây mưa |[C] để nắng |[A/C#] về em |[D] tôi |

[D7] _Ước |[G7] là gió thổi mây |[C] trôi,

|[C] _để cho tôi |[A/C#] ngắm mặt |[D7] trời em |[G] tôi. 

 

|_Mây |[G] buồn, |[G]  _dấu nắng ở |[Bm] đâu,

|[Bm]  _để mưa nặng |[C] hạt em |[D7] lâu chưa |[G] về. |