Đi cấy – N/A – N/A

Tone

Đánh giá

 

 

Lên [E] chùa bẻ một cành [C#m] sen

Lên [E] chùa bẻ một cành [C#m] sen

Ăn cơm bằng [B] đèn đi cấy sáng [E] chăng

Ba bốn [C#m] cô có hẹn cùng chăng ?

Có bạn cùng [E] chăng ?

 

Thắp [E] đèn...ta sẽ...chơi trăng ngoài thềm

Chơi [E] trăng ngoài thềm

Í rằng cầu [F#m] cho

Cầu cho trong [B] ấm

Êm...êm lại ngoài [E] êm.