Đây là tịnh độ

Đánh giá

 

|[Dm] Đây là tịnh |[Am] độ, tịnh |[Am] độ là |[Dm] đây

|[Dm] Mỉm cười chánh |[C] niệm, an |[Am] trú hôm |[F] nay

|[Dm] Bụt là lá |[Am] chín, |[F] Pháp là mây |[Gm] bay

Tăng |[Am] thân khắp |[Am] chốn, quê |[A7] hương nơi |[Dm] này |[Dm] 

|[Am] Thở vào hoa |[Am] nở, |[F] thở ra trúc |[F] lay

Tâm |[Am] không ràng |[Am] buộc, tiêu |[A7] dao tháng |[Dm] ngày