Đập Vỡ Cây Đàn

Tone

Đánh giá

 

|[Cm]  |[Gm]  |[Cm]  |[Gm] 

|[F]  |[D]  |[F]  |[Gm] 

 

|[Gm] _Đập vỡ cây |[Gm] đàn giận đời đập vỡ cây |[Gm] đàn

Người ơi người [Eb] ơi! Tình ơi tình |[Eb] ơi!

Đập vỡ cây |[Gm] đàn giận đời bạc trắng như [Cm] vôi

Giận người điên đảo |[D] quên lời

.

|[D] _Đập vỡ cây |[Gm] đàn giận người con gái yêu |[Gm] đàn

Buồn ơi buồn |[Eb] ơi! Làm sao để [Eb] nguôi

Đập vỡ cây |[Gm] đàn giận người đổi trắng thay |[Cm] đen

Giận [D] đời trở như bàn |[Gm] tay

.

ĐK:

|[G] _Chuyện ngày [G] qua, tôi gặp người con |[G] gái

Mang giọng ca thật |[D] buồn

|[D] _Em bảo tôi |[G] rằng: Anh đi học |[D] đàn

Để đàn theo lúc em |[Am] ca, những ngày hoa mộng đời |[F] ta

.

[G] Tôi thương |[G] nàng nên vội vàng lên |[G] tỉnh

Đi tìm theo học |[D] đàn

Sau một năm |[G] trường, tôi trở về quê |[G] hương

Nhưng người em |[D] gái, ngày ấy đã đi [Gm] rồi

.

|[Gm] _Tôi hỏi thăm [Gm] dò từng người trong xóm tin |[Gm] nàng

Nàng đâu nàng |[Eb] đâu, nàng đâu nàng |[Eb] đâu

Người báo tin |[Gm] rằng nàng gặp nhạc sĩ vang |[Cm] danh

Rồi cùng xây đắp gia |[D] đình

.

|[D] _Tôi xót thương |[Gm] đàn và rồi tôi khóc thương |[Gm] mình

Đời ơi còn |[Eb] chi, tình ơi biệt |[Eb] ly

Đập vỡ cây |[Gm] đàn giận đời đổi trắng thay [Cm] đen

Giận [D] người trở như bàn |[Gm] tay ..