Đáp lời sông núi – Trúc Hồ

Tone

Đánh giá

 

Đáp lời sông [Gm]  núi, anh em [Cm]  ta đáp lời sông [Gm]  núi

Tổ quốc lâm [F]  nguy, xương máu [Dm]  này ta nguyện hiến [Gm]  dâng

Đáp lời sông núi, anh em [Cm]  ta đáp lời sông [Gm]  núi

Quyết bảo vệ giang [F]  san, ta thà [D7]  chết cho quê [Gm]  hương.

 

Đây muôn triệu con tim, [Cm]  đây muôn triệu khối [D]  óc

Cùng dòng [F]  máu Việt [Gm]  Nam

[Cm]  Đây Hưng Đạo Vương, [Dm]  đây Lý Lê [Gm]  Trần

Bốn ngàn [F]  năm, chưa một [Dm]  lần khuất phục ngoại [Gm]  xâm.

 

Đáp lời sông [Gm]  núi, anh em [Cm]  ta đáp lời sông [Gm]  núi

Tổ quốc lâm [F]  nguy, xương máu [Dm]  này ta nguyện hiến [Gm]  dâng

Đáp lời sông núi, anh em [Cm]  ta đáp lời sông [Gm]  núi

Quyết bảo vệ giang [F]  san, ta thà [D7]  chết cho quê [Gm]  hương.

 

Quyết bảo vệ giang [Cm]  san, từng tấc [D]  đất, từng cây [Gm]  cỏ

Từng phố [Bb]  phường, từng con [Cm]  đường, từng bờ [D]  biển quê [Gm]  hương

 

* Việt [Cm]  Nam! Việt [F]  Nam! Việt [Gm]  Nam.