Cười ra nước mắt – Đồng Giao

Tone

Đánh giá

 

Đường đời chông gai nào ai có [Am]  hay

Ai không nguy [Em]  khốn đôi lần là [Am]  chưa hiểu đời

Tình đời đôi [G]  khi cười cho đớn [C]  đau số phận [F] 

Nhân gian than ơi oan trái chi [Em]  cho phận người.

 

Hỡi nhân [F]  thế còn [G]  ai trọng nghĩa khinh [Am]  tiền

Hỡi nhân [F]  thế còn [G]  không bắng hữu thâm [Am]  giao.

 

Người ghanh [Am]  ghét bởi lợi danh lời nghĩa [Dm]  nhân trên đầu môi

Tình đệ [G]  huynh sẽ tan biến thành mây [C]  khói

Người trường [Am]  phu luôn lầm than kẻ tiểu [Dm]  nhân luôn gặp may

Đời là [Em]  thế đời luôn oan trái khôn [Am]  lường.