Come and Sit – Thai Plum Village Sangha – N/A

Tone

Đánh giá

 

 

Come and [E] sit by my side if you’re lonely,

Close your eyes drink some [B] tea [F#m] together,

Breathing [E] in breathing [E7] out, smile and [A] calm,

You will [B7] feel that the life is so [E] true.

Come and [E] sit by my side if you’re tired,

Close your eyes put your [B] hands on your[F#m] heart,

Breathing[E] in breathing[E7] out, smile and [A] calm,

You will[B7] feel that the life is so [E] true.

Come and [E] sit by my side if you cry,

Close your eyes put your [B] hands on the[F#m] earth,

Breathing [E] in breathing [E7] out, smile and [A] calm

, You will [B7] feel that the life is [E] happy

 

Tiếng Việt: Hát tương tự như English version nhé.

 

Mời bạn [E] đến bên tôi đây, những lúc vui buồn

Bình Trà thơm mình hãy [B] uống cho chánh [F#m] niệm

Thở cho [E] sâu thở thật [E7] nhẹ, cười lên nhé [A] em

Để thấy [B7] rằng cuộc đời kia rất chân [E] thật

Mời bạn [E] đến bên tôi đây khi thấy mệt nhoài

Đặt vào tim một bàn [B] tay như vỗ [F#m] về

Thở cho [E] sâu thở thật [E7] nhẹ, cười lên nhé [A] em

Để thấy [B7] rằng cuộc đời kia rất chân [E] thật

Mời bạn [E] đến bên tôi đây khi nước mắt rơi

Đặt bàn tay, thả buồn [B] đau lên đất[F#m] mẹ

Thở cho [E] sâu thở thật [E7] nhẹ, mẹ ôm ấp[A] cho

Để thấy [B7] rằng cuộc đời kia rất tươi[E] đẹp..