Có Phải Em Mùa Thu Hà Nội

Tone

Đánh giá

 

 

[E] _Tháng tám mùa |[B] thu, lá |[A] rơi vàng chưa |[E] nhỉ

|[E] Từ độ người |[A] đi thương |]nhớ âm |[E] thầm

Có |[A] phải em |[C#m] là mùa thu Hà |[G#m] Nội

Tuổi |[F#m] phong sương |[B7] ta cũng gắng |[E] đi tìm

Có |[Am] phải em |[B7] mùa thu xưa 

 

|]_Có bóng mùa |[B] thu |[A] thức ta lòng sang |[E] mùa

|]Một ngày về |[A] xuôi chân |]ghé Thăng Long |[E] buồn

Có |[A] phải em |[C#m] là mùa thu Hà |[G#m] Nội

Ngày |[F#m] sang thu anh |[B7] lót lá |[E] em nằm

Bên |[Am] trời xa |[E] sương tóc bay |]_

 

Chorus

|[A] Thôi thì |]có em |[E] đời ta |]hy vọng

|[B7] Thôi thì |]có em |[A] sương khói môi |[E] mềm

Có |[Am] phải em là |]mùa thu Hà |[Em] Nội

Nghe |[Am] đâu đây lá |[Em] ướt và |[C] mi xanh

Nghe |[Am] đâu đây hồn |]Trưng Vương sông |[B7] hát

 

|]Có chắc |[B] mùa thu |[A] lá rơi vàng tiếng |[E] gọi

|]Lệ mừng gặp |[A] nhau xôn |]xao phím dương |[E] cầm

Có |[A] phải em |[C#m] là mùa thu Hà [G#m] Nội

Nghìn |[F#m] năm sau |[B7] ta níu bóng |[E] quay về

Ôi |[Am] mùa thu của |[E] ước mơ ||