Chờ người nơi ấy

Tone

Đánh giá

 

 

2/4 ||: [Bm] __ [A] __ |[A] |__ [F#m]  :||

|[Bm] Ngồi lại [A] nhấp chén |[A] _say_

[F#m] _Lắng trong |[Bm] lòng mình [A] những đắng |[A] _cay [F#m] _ |

|[Bm] Ngày dài [A] thấm thoắt |[A] _rơi_

[F#m] _Muốn quên |[Bm] đi những [A] phận bèo |[Bm] trôi |

|[Bm] Ngọc ngà [A] cũng mấy |[A] _phen_

[F#m] _Lấm trong |[Bm] bùn hoài [A] cũng thấy |[A] _quen [F#m] _ |

|[Bm] Ngồi buồn [A] ngó gót |[A] _sen_

[F#m] _Trách sao |[Bm] cõi đời [A] này đỏ |[Bm] đen |[Bm] _

 

Chorus: nhịp 4/4

Chờ người nơi |[G7M] ấy_

Về đây mang |[F#m7] theo dấu yêu_

Chở che cho |[Em7] nhau những [F#m7] đêm lạnh |[Bm] lùng_

Chờ người đâu |[G7M] thấy_

Người còn hoài |[F#m7] xa cách xa_

Một mình trong |[Em7] đêm lắng [F#m7] nghe gió |[Bm] than_

 

Midtro: |[G7M] ___ |[F#m7] ___ |[Em7] ___

[F#m7] ___ |[Bm] ___ [A] __|

 

2/4 |[Bsus2] Ngồi lại nhấp chén |[F#m/A] say_

Lắng trong |[G7M] lòng mình những đắng |[F#m] cay |

|[Em] Ngày dài thấm thoắt [F#m/A] rơi_

Muốn quên |[G] đi những [F#m] phận bèo |[Bsus2] trôi |

|[Bsus2] Ngọc ngà cũng mấy |[F#m/A] phen_

Lấm trong |[G7M] bùn hoài cũng thấy [F#m] quen |

|[Em] Ngồi buồn ngó gót [F#m/A] sen_

Trách sao |[G] cõi đời này [F#m] đỏ |[Bsus2] đen |[Bm] __ _

 

Chorus: 4/4

Chờ người nơi |[G7M] ấy_

Về đây mang |[F#m7] theo dấu yêu_

Chở che cho |[Em7] nhau những [F#m7] đêm lạnh |[Bm] lùng_

Chờ người đâu |[G7M] thấy_

Người còn hoài |[F#m7] xa cách xa_

Một mình trong |[Em7] đêm lắng [F#m7] nghe gió |[Bm] than_

Vì lời ai |[G7M] hứa_

Một ngày dìu |[F#m7] em bước đi_

Tìm về nơi |[Em7] xa phút [F#m7] giây yên |[Bm] bình_

Đầu non cuối |[G7M] gió_

Người còn là |[F#m7] mây viễn du_

Để lại đằng |[Em7] sau tiếng [F#m7] ai thở |[Bm] dài |

 

Midtro:2/4 |[Dm] ___ |[C] ___ |[Bb] ___ |[Am] ___ |[Gm] __

 

|[Am] __ |[Bb] __ [Am] ___ |[Dm] ___ |

|[Dm] Ngồi lại nhấp chén |[C] say_

Lắng trong |[Bb] lòng mình những đắng |[Am] cay |

|[Gm] Ngày dài thấm thoắt [C/A] rơi_

Muốn quên |[Bb] đi những [Am] phận bèo |[Dm] trôi |

|[Bm] Ngọc ngà cũng mấy |[F#m/A] phen_

Lấm trong |[G7M] bùn hoài cũng thấy [F#m] quen |

|[Emadd9] Ngồi buồn ngó gót [F#m/A] sen_

Trách sao |[G] cõi đời này [F#m] đỏ |[Bm] đen ||